+31 (0) 186 600 880

SGPU 22015, polyurethane resin slow, Shore D 70

Slow Curing Polyurethane Resin Shore D 70, SGPU 22015

The SG 22015 slow curing polyurethane casting resin is a slow variant of the fast curing casting resin SG 140 or SG 2000L that can be used for many applications. This HS (high strength) unfilled resin is perfect for making molds, models, control models, prototypes, negative and positive models, casting molds and boxes, casting patterns and tools! The easy to mix 1A:1B by weight (100:88 by volume) resin has a Shore D 70 hardness. The SGPU 22015 is a casting product with a low viscosity of 60 mPas and a 10-15 minute pot life at 200 grams of processing. The curing or demold time is between 3-5 hours.

The SGPU 22015 is a yellowish product and lends itself well to processing it with color pigments or bronze powders. Finishing the cured material is also an easy option. The SGPU 22015 urethane is a room temperature curing (RTV) polyurethane material.

Processing time comparable products:

  • SG 140 – 2,5 – 3,5 minutes
  • SG 2000 L – 7 – 8 Minutes
  • SGPU 22015 – 14 – 18 Minutes

Packaging: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 50 kg
Hardness (Shore D): 70 (±13)
Color: yellowish transparent
Mix ratio: 1A:1B by weight (100A:88B by volume)
Processing time (min.): 10-15
Curing time (hours): 3-5
Flexural strengthMPa: 50(±5)
Elongation at break (bending)%: 7.3 (±0.5)
Modulus of elasticity (bending) MPa: 1200 (±200)
Impact resistance according to CharpykJ/m2: 30 (±5)
Compressive strength MPa: 36 (±5)
Heat resistance °C: 72 (±2)
Product Type: Polyurethane Resin

 

Processing:

Stir both components A and B separately until the viscosity can be compared with each other before you pour these A + B together. When using filler, first stir both materials well and then mix with filler. If you have not worked with these materials before, first stir the filler with 1 component well and only then mix the components. For thin casting thicknesses of < 3 mm, we recommend using another product such as the EasyFlo or SG 140 .

Downloads:

Mandatory information according to Regulation (EU) 2020/1149 regarding diisocyanates:
From August 24, 2023, adequate training is required for industrial or professional use. More information can be found at feica.eu/Puinfo and https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Veiligheidinformatie:

 

Komp. A

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Komp. B

Signaalwoord: Gevaar
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
4,4′-methyleendifenyldiisocyanaat Bis(isopropyl)naphthalin

H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bi j langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P331 GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

From: 32,00

Order your product directly

Need large armounts?

Cart
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen
Would you like to speak to an account manager?
Request a quote in 3 simple steps