+31 (0) 186 600 880

Poly foam F500, polyurethaan schuim

De Poly Foam F-500 is een twee componenten polyurethaan schuim met extreem hoge dichtheid. Deze elastomeerschuim met zeer hoge dichtheid geeft een vrije uitzettende schuim na menging van 460 – 540 kgm-3.  Het schuim is zelf skinnend dat wil zeggen dat de schuim een mooie gladde huid aan de buitenzijde achterlaat.  De poly foam F-500 betreft een duurzaam en heeft uitstekende fysische eigenschappen. De typische dichtheid bij vrije stijging van het schuim is tussen 460 – 540 kgm-3 maar kan door opsluiting een nog hogere dichtheid verkrijgen.

Poly foams kunnen worden gegoten in onze Eurosil (additie) en SG C-Sil siliconen rubberen mallen of in onze polyurethaan rubbers die van te voren worden gecoat met lossingsmiddel zoals onze lossingsmiddel zoals onze Pol-Ease 2300 of lossingsmiddel VL.

De PolyFoam F-500 is een twee componenten schuim met 100 A:26 B mengverhouding en heeft een viscositeit van ± 1.000 cP. De Poly foam heeft in de eerste fase een cream tijd van 50-60 sec, waarna de p.u. schuim 2,5 – 3 minuten zal op schuimen in een niet opgesloten ruimte tot 460 – 540 kgm-3. De poly foam F-500 is zwart van kleur. De F500 heeft een Shore A  hardheid van ongeveer 80-85 bij een mengverhouding van 100 : 26.

Deze polyurethaan schuim is self skinning en creëert dus zelf een mooie huid om de schuim heen.

De Poly foam F-3 en F-5 zijn schuimen met een aanzienlijk lagere dichtheid in vrije uitzetting.

Verpakkingen:

Set 2,52 KG (2 kg A + 520 g B)
Set 6,3 KG (5 kg A + 1.3 kg B)
Set 31,5 KG (25kg A + 6,5 kg B)
Set 252 KG (200 kg A + 52 kg B)

Hardheid: Shore A 80-85
Mengverhouding:
100A : 26B
Viscositeit (cP): ±1000
Cream Time: 60-60 Sec.
Rise Time: 2,5-3 min.
Free Density: 4 60 – 540 kgm-3.
Molded Density: 500 kgm-3 +

Downloads

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Veiligheidsinformatie:

Veiligheidsinformatie:

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevarenaanduidingen (CLP) :

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 – Kan schade aan organen (Luchtwegen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling (inademing).
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen.
P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P342+P311 – Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

 

Vanaf: 49,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen