+31 (0) 186 600 880

Polyurethaan rubber Shore A 20, Poly 74-20

Poly 74-20 Liquid Rubber is een twee componenten (A+B), vloeibaar polyurethaan systeem rubber dat uithardt op kamertemperatuur (RTV) tot een geel Shore A20-rubber. Dit is het zachtste rubber in de Poly 74-serie lijn polyurethaan giet rubber voor mallen en rubber producten. Poly 74-20 is een gietbare rubber, maar het kan gemakkelijk verdikt worden met CAB-O-SIL verdikker voor kwast of spatelbare mallen.

De Poly 74-20 is een zeer sterke maat toch flexibele Polyurethaan gietrubber speciaal ontwikkeld voor het vervaardigen van mallen. Door de HS (High Strength) kwaliteit is de rubber zeer geschikt voor het gieten van diverse beton soorten zoals gfrc beton maar ook beton soorten met additieven. Naast het gieten van beton is de Poly 74-serie rubber zeer geschikt voor het ingieten met gips (zoals Giluform 350 en SP10), epoxy, polyurethaan harsen polyester, acryl, siliconen en overige giet materialen.

Verpakking: Set 3 kg, Set 15 kg, Set 54 kg, drum verpakking op aanvraag
Hardheid (Shore A): 20
Mengverhouding: 1A:2B (bij gewicht)
Verwerkingstijd (min.): 20
Uithardingstijd (uur): 16 uur (demold) / 7 dagen (100%)
Viscositeit (cP): 800
Rek (%): 1060
Scheursterkte (PLI): 43 (7,53 kN/m)
Breukbelasting (N/mm2): 14.36
Treksterkte (PSI): 217 (1.5 Mpa)
Type product: Polyurethaan rubber

Downloads

 

 

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Informatie Centrum

Veiligheidsinformatie:

Komponent A

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker

Komponent B

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 – Na het werken met dit product … grondig wassen.
P280 – Draag oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen.
P271 – Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
p272 – Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P284 – [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P342+P311 – Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Extra zinnen : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende
opleiding zijn voltooid.H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen
P501 – Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in
overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

 

 

Vanaf: 46,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen