+31 (0) 186 600 880

Porie Verzegelingsmiddel, 1 Liter

De poresealer is een porie verzegelingsmiddel is een verzegelaar dat poreuze modellen sealt middels een kwast of spuit. Dit kant en klare materiaal droogt snel. De goed vullende primer geeft een goede dekking voor het hierna aanbrengen van een lossingsmiddel. Porieverzegelmiddel wordt vooral aangeraden bij poreuze modellen van hout, beton, aardewerk of gips en andere poreuze oppervlaktes.

Dit product betreft enkel de sealer en is dus geen lossingsmiddel. Wij adviseren een losmiddel zoals onze Pol-Ease 2300, VL of overige te gebruiken voor het lossen van de modellen met bijvoorbeeld polyurethaan of epoxy. De Porieverzegelaar hecht niet aan additie en condensatie siliconen en hierdoor is er geen losmiddel nodig wanneer u met siliconen producten werkt.

Deze sealer zorgt voor een flinter dunne film laag op de poreuze oppervlakte. De oppervlakte structuur van bijvoorbeeld hout of gips neemt de sealer wel.  De sealer dient dun uitgekwast te worden op de poreuze oppervlakte en dan ongeveer 15 minuten te laten drogen. Er zitten vluchtige materialen in waardoor het goed en snel droogt tot een zeer dunne laag. Werken in een geventileerde of grotere ruimte wordt wel aangeraden.

Verpakking: 1 liter pot

Informatiecentrum

Download:

Veiligheidsinformatie:

Gevaren pictogrammen

Signaalwoord: Gevaar
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
butanol, 2-propanol, butaan-1-ol, isopropylacetaat
Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

21,00 excl. btw

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen