+31 (0) 186 600 880

Snel en zeer hard polyurethaan gietrubber Shore A 97, PT Flex 97

PT Flex 97 Liquid Rubber is een twee komponenten, vloeibaar polyurethaansysteem dat uithardt (RTV) tot extra harde Shore A 95- 97 flexibele rubber. PT Flex-serie rubbers zijn specifiek ontworpen voor prototyping en modelbouwtoepassingen en bieden snelle giettijden (ca 4-5 minuten) en snelle uitlooptijden (ca 1-2 uur) en een iets hogere viscositeit voor de PT Flex serie van 600 – 900 mPa.s.

Een sterk, duurzaam elastomeer van 95-97  Shore A, wordt vaak gebruikt voor het maken van matrijzen of prototypen, en rubber onderdelen die een hoge scheursterkte en uitstekende slijtvastheid vereisen.

Deze extreem harde Shore A 97 p.u. rubber is goed machinaal bewerkbaar is door de hoge scheursterkte en heeft ook een uitstekende slijtvastheid. Door toevoeging van de Poly colors of de kleurpasta´s kunnen de PT Flex rubbers eenvoudig in gekleurd worden. Bij het uitgieten van de PT Flex producten in een additie siliconen mal zoals de Eurosil siliconen hoeft geen lossingsmiddel gebruikt te worden. Wanneer u een mal gebruikt van staal, kunststof of bijvoorbeeld polyurethaan of epoxy dan moet er losmiddel zoals onze Pol-Ease 2300, VL of 2450 worden gebruikt.

PT Flex rubbers zijn goed verwerkbaar met meng en doseer machines waardoor luchtinsluiting bij mengen en het verwerken wordt gereduceerd. De PT Flex serie giet rubbers worden veel ingezet bij productie rubbers waarbij duurzaamheid en een snelle uitharding is gewenst. Deze rubbers zijn makkelijk op gewenste kleur te brengen.

De Polytek PT Flex serie is te verkrijgen in een Shore A 20 t/m Shore A 85. Wij bieden de PT Flex polyurethaan rubber aan in verpakkingen:

  • Set 2 kg A+B
  • Set 10 kg A+B
  • Set 36 kg A+B
  • Set 408 kg A+B

Neem contact op voor leveringen van 36 kg sets of 408 kg set verpakkingen.

De PT Flex 97 rubber heeft de volgende verpakkingen:

  • Set 2 kg A+B
  • Set 10 kg A+B
  • Set 50 kg A+B
  • Set 400 kg A+B

Verpakking online: Set 2 kg A+B, Set 10 kg
Hardheid (Shore A): 95-97
Mengverhouding: 1A:1B (bij gewicht)
Verwerkingstijd (min): 4 – 4,5 min
Uithardingstijd (uur): 1
Viscositeit (mPas.): 600 – 900
Volume gewicht: 1.02-1.07 g/cm³
Treksterkte: 9-10 MPa
Scheursterkte: 65-75 kN/m
Rek: 340-400%
Type product
: Polyurethaan giet rubber voor rubberen onderdelen en mallen
Merk: PT Flex

Downloads

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

Veiligheidsinformatie:

Komp. A

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing
Bevat : A mixture of: 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine; 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine
Gevarenaanduidingen (CLP) :
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P333+P313 – Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P362+P364 – Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen

Komp. B

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Bevat : Prepolymer based on aromatic isocyanate; o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat;
difenylmethaan-2,4′-diisocyanaat; 4,4′-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4’diisocyanaat; Bis(isopropyl)naphthalene [mixture of isomers]

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming.
P301+P310+P331 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen. GEEN braken opwekken.
P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P342+P311 – Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Extra zinnen : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende
opleiding zijn voltooid.

Vanaf: 39,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen