+31 (0) 186 600 880

SG 140, snel uithardende polyurethaanhars Shore D 72

De SG 140 polyurethaan giethars is een snel hardende giet resin voor veel toepassingen. De HS (high stregnth) ongevulde hars is perfect voor het maken van mallen en modellen, controle modellen, prototypes, negatieve en positieve modellen, giet matrijzen en kisten, giet patronen en tools! De makkelijk te mengen 1A:1B harsen heeft een shore D 72 hardheid. De SG 140 is een giet product met een lage viscositeit van 70 mPas en een 4-5 minuten verwerkingstijd. De uitharding is 30-60 minuten.

De SG 140 is een beige product en leent zich er goed voor om deze te verwerken met kleurpigmenten of brons poeders. Ook het nabewerken van het uitgeharde materiaal is een makkelijke optie. De SG 140 is een kamertemperatuur hardende (RTV) polyurethaan materiaal. De SG 140 wordt ook veel gebruikt voor het maken van vacuümvorm tools.

Online Verpakking: Set 10 kg
Verpakking: Set 10 kg, Set 50 kg, Set 400 kg
Hardheid (Shore D): 72 (±10)
Kleur: Beige
Mengverhouding: 1A:1B bij gewicht (100A:91B bij volume)
Verwerkingstijd (min.): 4-5
Uithardingstijd (uur): 0.5 -1
Type product: Polyurethaanhars

Downloads

 

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Veiligheidsinformatie:

Gevaren pictogrammen

Komp. A

Signaal woord:  Gevaar
Hazard statements
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Precautionary statements
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Komp. B

Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering: difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen, 4,4′-methyleendifenyldiisocyanaat, o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat, 2,2′-methyleendifenyldiisocyanaat
Gevarenaanduidingen:
H332 Schadelijk bij inademing
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Veiligheidsaanbevelingen
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

149,00 excl. btw

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen