+31 (0) 186 600 880

SG 2000 L Shore D 72 (slow)

De SG 2000 L is een langzame variant van de SG-serie giethars. De SG 2000 L wordt veel al gebruikt bij het maken van vacuümvorm tools en gereedschappen dankzij de hitte bestendigheid van 89 graden Celsius. De SG serie en is een HS (high strength) ongevuldehars is perfect voor het maken van mallen en modellen, test modellen, eerste modellen, prototypes, giet en stempel patronen en vacuümvorm tools. De SG Serie is een 1A:1B (bij gewicht) giethars met een verwerkingstijd van 7-8 minuten bij kamertemperatuur.

De SG 2000 L is een beige product en leent zich er goed voor om deze te verwerken met kleurpigmenten of brons poeders. Ook het nabewerking van het uitgeharde materiaal is een makkelijke optie. Onze lossingsmiddelen zijn geschikt voor het verwerken van de SG 2000 L en met name de lossingsmiddel VL en Pol-Ease 2300.

Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 400 kg
Hardheid (Shore D): 72 (±3)
Verwerkingstijd (min.): 7-8
Uithardingstijd (uur): 1 – 1,5
Viscositeit (cP): 55 ± 5
Dichtheid 20°C g/cm3: 1,10
Mengverhouding: 1A:1B bij gewicht (100A:89B bij volume)
Type product: Polyurethaanhars

Buigsterkte MPa: 57
Buigmodules MPa: 1500
Buigsterkte bij breuk %: 7,5
Druksterkte MPa: 45
Hitte bestendig °C: 86
Impact weerstand (charpy) kJ/m2: 24
Shore hardheid, Shore D: 72(±3)

Downloads

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Veiligheidsinformatie:

Gevaren pictogrammen

Komp. A

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Komp. B

Signaalwoord: Gevaar
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
4,4′-methyleendifenyldiisocyanaat Bis(isopropyl)naphthalin

H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bi j langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P331 GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Vanaf: 32,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen