+31 (0) 186 600 880

Condensatie siliconen Shore A 10, Syntec C10

De Syntec C-siliconen wordt veelal gebruikt voor het maken van zowel kleine als grote mallen. De condensatie siliconen heeft een hoge mechanische en chemische resistentie en is dan bij uitstek ook de economische variant van de Eurosil Additie siliconen.

Syntec C10 heeft een zachte Shore A 10 – 12 en is een tin uithardende condensatie siliconen. Deze Tin hardende siliconen heeft een mengverhouding van 100 A + 5 % B (catalyst). De Condensatie siliconen is een economische siliconen die veel gebruikt worden voor eenmalige of mallen met relatieve korte levensduur. De Syntec C-siliconen wordt veelal gebruikt voor het maken van zowel kleine als grote mallen. De condensatie siliconen heeft een hoge mechanische en een chemische resistentie. De condensatie siliconen is een witte siliconen met een transparante olie achtige harder. De viscositeit is 50.000 cP en heeft een 60 minuten verwerkingstijd. De uitharding is 24 uur.

In tegenstelling tot de additie siliconen heeft de condensatie siliconen een beperkte houdbaarheid doordat de katalysator uit de siliconen treedt. Dit proces start al vanaf het uithardingsproces en gaat nog weken door na de harding. Hierdoor is de kans op krimp in de tijd groot. Voor duurzame mallen raadpleeg onze High quality Eurosil additie siliconen materialen. Condensatie siliconen kan ook gebruikt worden bij het afvormen van materialen die inhibitie / reactie geven bij additie siliconen zoals bepaalde (zwavelhoudende) kleisoorten.

Condensatie / tin uithardende siliconen is verkrijgbaar in Shore A 10, 20 en 30.

Verpakking:

  • Set 5,25 kg (5 kg A +250 gram B)
  • Set 21 Kg (20 kg A + 1 kg B),
  • Set 210 Kg (200 kg A + 10 kg B) ,

Hardheid (Shore A) na 24 uur: 10
Hardheid (Shore A) na 72 uur:  tot 12
Kleur: Wit
Mengverhouding: 100 basis +5 % harder
Verwerkingstijd (min.): 60
Uithardingstijd (uur): 24
Viscositeit (cP): 50.000
Scheursterkte: 20 N/mm
Treksterkte: 3 N/mm2
Dichtheid: 1,17 g/cc
Variatie in maat: 0,51% / 0.6% ±
Rekbaarheid: 350%

Type product: Tin siliconen (condensatie-uithardend)

Downloads

Informatiecentrum

 

Veiligheidsinformatie:
Bij dit product wordt als curing agent / harder de ZC P CURING AGENT gebruikt.

Gevarenpictogrammen:

Gevaarlijke stoffen stickers - Schadelijk

Waarschuwing
Gevarenaanduidingen:
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Download:

MSDS ZC-P Curing Agent

Vanaf: 105,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen