+31 (0) 186 600 880

Poly Foam Flexibel, F150

Poly Foam F-150 is een twee componenten flexibel polyurethaan giet schuim met medium hoge dichtheid. Deze elastomeerschuim geeft een vrije uitzettende schuim na menging van ongeveer 150  kgm-3.  Het schuim is zelf skinnend dat wil zeggen dat de schuim een redelijk gladde huid aan de buitenzijde achterlaat.  De poly foam F-150 betreft een duurzaam schuim en heeft uitstekende fysische eigenschappen. De typische dichtheid bij vrije stijging van het schuim is tussen 140 -160 kgm-3 maar kan door opsluiting een nog hogere dichtheid van bijvoorbeeld 250 – 500 kgm-3 verkrijgen.

Poly foams kunnen worden gegoten in onze Eurosil (additie) en SG C-Sil siliconen rubberen mallen of in onze polyurethaan rubbers die van te voren worden gecoat met lossingsmiddel zoals onze lossingsmiddel zoals onze Pol-Ease 2300 of lossingsmiddel VL.

De Poly Foam F-150 is een twee componenten schuim met 100 A: 33-40 B mengverhouding. De Poly foam heeft in de eerste fase een snelle cream tijd van 30-40 sec, waarna de p.u. schuim 2 – 2.5 minuten zal op schuimen in een niet opgesloten ruimte tot 250 – 500 kgm-3. De poly foam F-500 is beige geel achtig van kleur.

Deze polyurethaan schuim is self skinning en creëert dus zelf een mooie huid om de schuim heen.

De Poly foam F-3 en F-5 zijn schuimen met een aanzienlijk lagere dichtheid in vrije uitzetting en de Poly foam F-200 en F-500 zijn met een hogere dichtheid.

Verpakkingen:

Set 1,4 KG (1 kg A + 400 g B) – online verkrijgbaar
Set 7 KG (5 kg A + 2 kg B) – online verkrijgbaar
Set 35 KG (25kg A + 10 kg B)
Drum verpakking op aanvraag

Mengverhouding: 100A : 33 – 40B
100 : 33 Soft
100 : 36 Medium
100 : 40 Hard
Cream Time: 30-40 Sec.
Rise Time: 2-2.5 min.
Free Density: 150 kgm-3.
Molded Density: 250-500 kgm-3

Downloads:

Veiligheidsinformatie:

Komp. B.

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 – Kan schade aan organen (Luchtwegen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling (inademing).

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen.
P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P342+P311 – Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Extra zinnen : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende
opleiding zijn voltooid.

Vanaf: 24,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen