+31 (0) 186 600 880

Poly Foam Flexibel PU Schuim, F200

De polyurethaan giet schuim Poly Foam F200 is een flexibele twee componenten gietschuim met medium hoge dichtheid. Deze elastomeerschuim geeft een vrije uitzettende schuim na menging van ongeveer 150 – 180 kgm-3.  Het schuim is zelf skinnend dat wil zeggen dat de schuim een redelijk gladde huid aan de buitenzijde achterlaat maar kan worden verbeterd met een eerste laag gietrubber.  De poly foam F200 heeft uitstekende fysische eigenschappen maar betreft ook een duurzame schuimsoort. De typische dichtheid bij vrije stijging van het schuim is tussen 150 -180 kgm-3 maar kan door opsluiting een nog hogere dichtheid van bijvoorbeeld 250 – 500 kgm-3 verkrijgen.

Poly foams kunnen worden gegoten in onze Eurosil (additie) en SG C-Sil siliconen rubberen mallen of in onze polyurethaan rubbers die van te voren worden gecoat met lossingsmiddel zoals onze lossingsmiddel zoals onze Pol-Ease 2300 of lossingsmiddel VL. Tevens kunnen kunststof, houten en stalen mallen ook zeker goed fungeren als mal mits de juiste losmiddel wordt gebruikt.

De Poly Foam F-200 is een twee componenten schuim met 100 A: 30-36 B mengverhouding. De Poly foam heeft in de eerste fase een korte cream tijd van 25-35 sec, waarna de p.u. schuim 2 – 2.5 minuten zal op schuimen in een niet opgesloten ruimte tot 150-180 kgm-3 of in een opgesloten mal 250 – 500 kgm-3. De poly foam F-200 is beige geel achtig van kleur. De F200 flexibele polyurethaan gietschuim is bij een mengverhouding van 100: 30 ongeveer met een hardheid van Shore A 15-20 / Shore OO 65-65.

Deze polyurethaan schuim is self skinning en creëert dus zelf een mooie huid om de schuim heen.

De Poly foam F-3 en F-5, F150, zijn schuimen met een aanzienlijk lagere dichtheid in vrije uitzetting en de Poly foam F-200 en F-500 zijn met een hogere dichtheid.

Verpakkingen:

Set 1,36 KG (1 kg A + 360 g B) – online verkrijgbaar
Set 6,8 KG (5 kg A + 1,8 kg B) – online verkrijgbaar
Set 34 KG (25kg A + 9 kg B)
Drum verpakking op aanvraag

Mengverhouding: 100A : 30 – 36B
100 : 30 Soft
100 : 33 Medium
100 : 36 Hard
Hardheid: 15 -20 A / Shore OO 60-65 (bij menging 100:30)
Cream Time: 25-35 Sec.
Rise Time: 2-2.5 min.
Free Density: 150-180 kgm-3.
Molded Density: 250-500 kgm-3\

Tensile Strength SOFT/HARD MPa: 0.4 – 0.5 / 0.75 – 0.85
Tear Strength SOFT/HARD kN/m: 3-4 / 4-5
Elongation at break SOFT/HARD %: 375 – 475 / 275 325

Downloads:

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

 

  

Komp. B.

 

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 – Schadelijk bij inademing.
H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken.
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 – Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 – Kan schade aan organen (Luchtwegen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling (inademing).

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 – Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 – Draag oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen.
P304+P340 – NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P321 – Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P342+P311 – Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Extra zinnen : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende
opleiding zijn voltooid.

Vanaf: 24,50

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen