+31 (0) 186 600 880

SG 22015, polyurethaan hars langzaam, Shore D 70

Langzaam uithardende polyurethaanhars Shore D 70, SG 22015

De SG 22015 langzaam uithardende polyurethaan giethars is een slow variant van de snel hardende giet resin SG 140 of SG 2000L die gebruikt kan worden voor veel toepassingen. Deze HS (high strenth) ongevulde hars is perfect voor het maken van mallen, modellen, controle modellen, prototypes, negatieve en positieve modellen, giet matrijzen en kisten, giet patronen en tools! De makkelijk te mengen 1A:1B bij gewicht (100:88 bij volume) hars heeft een shore D 70 hardheid. De SGPU 22015 is een gietproduct met een lage viscositeit van 60 mPas en een 10-15 minuten verwerkingstijd bij 200 gram verwerking. De uitharding of demold tijd zit tussen de 3-5 uur.

De SGPU 22015 is een geel achtig product en leent zich er goed voor om deze te verwerken met kleurpigmenten of brons poeders. Ook het nabewerken van het uitgeharde materiaal is een makkelijke optie. De SGPU 22015 urethaan is een kamertemperatuur hardende (RTV) polyurethaan materiaal.

Verwerkingstijd vergelijkbare producten:

  • SG 140 – 2,5 – 3,5 minuten
  • SG 2000 L – 7 – 8 Minuten
  • SGPU 22015 – 14 – 18 Minuten

Verpakking: Set 2 kg, Set 10 kg, Set 50 kg
Hardheid (Shore D): 70 (±13)
Kleur: geel achtig transparant
Mengverhouding: 1A:1B bij gewicht (100A:88B bij volume)
Verwerkingstijd (min.): 10-15
Uithardingstijd (uur): 3-5
BuigsterkteMPa: 50(±5)
Rek bij breuk (buiging)%: 7,3 (±0,5) 
Elasticiteitsmodulus (buiging) MPa:
1200 (±200)
Slagvastheid volgens CharpykJ/m2:
30 (±5)
Druksterkte MPa:
36 (±5)
Hittebestendigheid °C:
72 (±2)
Type product: Polyurethaanhars

 

Verwerking:

Roer beide componenten A en B afzonderlijk goed door totdat de viscositeit te vergelijken is met elkaar alvorens u deze A+B samen giet. Bij het gebruik van vulmiddel beide materialen eerst goed door roeren en dan met vulmiddel mengen. Wanneer u niet vaker met deze materialen gewerkt heeft, eerst vul middel met 1 component goed door roeren en daarna pas de componenten mengen. Voor dunne giet diktes van < 3 mm adviseren wij een ander product zoals de EasyFlo of SG 140 te gebruiken.

Downloads:

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten:
Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of beroepsmatig gebruik. Meer informatie is te vinden op feica.eu/Puinfo en https://safeusediisocyanates.eu/

Persoonlijke bescherming:

  

Veiligheidinformatie:

 

Komp. A

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Komp. B

Signaalwoord: Gevaar
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
4,4′-methyleendifenyldiisocyanaat Bis(isopropyl)naphthalin

H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bi j langdurige of herhaalde blootstelling.
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P331 GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te
gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.

Vanaf: 32,00

Direct jouw product bestellen

Grote aantallen nodig?

Winkelwagen
Accountmanager spreken?
In 3 simpele stappen een offerte aanvragen